پس از تکمیل و را ه اندازی فروشگاه در این بخش منتظر اخبار قرعه کشی باشید.